0174 - 24 70 20 info@westcoastgym.nl

Algemene voorwaarden WestCoastGym

algemeene voorwaarden WestCoastGym

Artikel 1: Definities
De Ondernemer : WestCoastGym VOF
De Consument : Natuurlijke rechtspersoon die deze overeenkomst aangaat met betrekking tot sport & fitnessactiviteiten binnen ons centrum.
Sport & Fitness : een op lichamelijk en/of geestelijke activiteiten gerichte dienst.
De Overeenkomst : overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van sport & fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sport & fitnessactiviteiten, die tussen WestCoastGym en de consument zijn gesloten.

Artikel 3 Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod twee weken na dagtekening van kracht.
2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragen formulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste:
– een rondleiding door WestCoastGym om de sport & fitness faciliteiten te bezichtigen;
– uitleg over de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de sport- & fitness faciliteiten van WestCoastGym,
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en eenmalige kosten;
– op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden; – de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn; – het huishoudelijk reglement.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van 1week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.
Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de sport & fitnessactiviteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging
WestCoastGym biedt de consument de volgende overeenkomsten aan:
1. per 3 maanden ( prijs word aangegeven per week, incasso per 4 weken )
2. per 12 maanden ( prijs word aangegeven per week, incasso per 4 weken )
3. per 24 maanden ( prijs word aangegeven per week, incasso per 4 weken )
4. Tenzij dit anders is overeengekomen, dienen de overeenkomsten te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, per maand opzegbare overeenkomsten tegen het einde van een kalendermaand en overeenkomsten met een vaste looptijd tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4.
5. Bij achterwege blijven van tijdige opzegging conform lid 4 of uitdrukkelijk overeengekomen aansluitende verlenging, zal een overeenkomst met een vaste looptijd bij het verstrijken daarvan worden omgezet in een per maand opzegbare overeenkomst (onbepaalde duur) onder aanpassing van de abonnementsprijs naar het bij die abonnementsvorm behorende tarief en blijft de consument verplicht de daaruit voortvloeiende betalingen te voldoen.
6. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
7. het voor de Consument als gevolg van aantoonbare ernstige ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de sport en fitnessactiviteiten. De Consument dient dit door middel van een doktersverklaring aan te tonen. Deze verklaring dient de Consument bij een onafhankelijk arts op te vragen, dit geheel voor eigen rekening.
8. De Consument kan alleen opzeggen met een uitschrijfformulier welke verkrijgbaar is bij de receptiebalie. Dit betekent dat u persoonlijk bij de receptie van ons centrum uw uitschrijfformulier kan inleveren. Deze dient door beide partijen ondertekend te worden. Opzeggingen per post, e-mail en telefoon worden niet in behandeling genomen.
9. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsbijdrage te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
10. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de sport & fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure en/of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze
periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. De Consument dient dit door middel van een doktersverklaring aan te tonen. Deze verklaring dient de Consument bij een onafhankelijk arts op te vragen, dit geheel voor eigen rekening.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Tarieven kunnen door WestCoastGym eenzijdig worden gewijzigd.
3. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer voorafgaand genoegzaam bekendgemaakt.
4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.
5. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 4 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.
6. Ten aanzien van leden die de 18 jarige leeftijd bereiken heeft WestCoastGym de volmacht om het contract per direct eenzijdig om te zetten naar het volwassenen-tarief.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor sport & fitness schriftelijk te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers uitleg kunnen geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken binnen WestCoastGym en de daartoe behorende buitenterreinen.
6. Het is de Consument niet toegestaan om zich kluizen en lockers toe te eigenen. Cijfersloten zijn verkrijgbaar bij de balie. Cijfersloten die na sluitingstijd niet zijn verwijderd zullen door de Ondernemer worden opengeknipt. De Ondernemer kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade aan of verlies van eigendommen en/of aantasting van privacy van de Consument.
7. De Consument dient wijzigingen in postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Artikel 11 Bewijs van deelname
Na betaling van het verschuldigde bedrag en na het overhandigen van een kopie van een recent legitimatiebewijs, melden wij de Consument aan voor de toegang. Hiermee wordt bij binnenkomst de registratie van het bezoek aangemeld. Voor kleine betalingen zoals horeca of shopartikelen kunt u pinnen of het bedrag mee laten gaan met de automatische incasso.

Artikel 12 Betaling
1. Betalingen geschieden per automatische incasso voorafgaande aan de nieuwe trainingstermijn.
2. Bij een stornering van afschrijving van het lidmaatschap wordt de openstaande contributie verhoogd met € 15,- administratiekosten/inschrijfgeld.
3. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de sport & fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt de vordering uitbesteed aan een incasso bureau. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Consument.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden
In geval dit reglement niet voorziet, beslist de directie. Deze voorwaarden kunnen door de directie eenzijdig worden aangepast..
WestCoastGym KvK: 61343900
Vlotlaan 412 Btw: NL854304708B01
2681 TV Monster Bank: IBAN: NL22RABO 0191836850

WestCoastGym KvK: 61343900
Vlotlaan 412 Btw: NL854304708B01
2681 TV Monster Bank: IBAN: NL22RABO 0191836850

Vragen?

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen persoonlijk contact met je op.